Đề luyện eps topik 20 câu đọc (đề 14)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (đề 14)

Đáp án: 1- 1/ 2- 4/ 3- 2/ 4- 4/ 5- 3/ 6- 1/ 7- 4/ 8- 4/ 9- 3/ 10- 1/ 11- 2/ 12- 3/ 13- 3/ 14- 1/ 15- 2/ 16- 1/ 17- 2/ 18- 4/ 19- 2/ 20- 3..

Facebook Comments
admin

Leave a Reply