Đề luyện eps topik 20 câu đọc (đề 16)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (đề 16)

Đáp án: 1- 2/ 2- 3/ 3- 1/ 4- 3/ 5- 2/ 6- 3/ 7- 4/ 8- 4/ 9- 3/ 10- 4/ 11- 4/ 12- 4/ 13- 2/ 14- 3/ 15- 3/ 16- 1/ 17- 3/ 18- 4/ 19- 2/ 20- 3..

Facebook Comments
admin

Leave a Reply