Đề luyện eps topik 20 câu đọc (đề 17)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (đề 17)

Đáp án: 1- 2/ 2- 3/ 3- 2/ 4- 1/ 5- 2/ 6- 4/ 7- 3/ 8- 1/ 9- 2/ 10- 4/ 11- 3/ 12- 2/ 13- 3/ 14- 1/ 15- 1/ 16- 3/ 17- 4/ 18- 3/ 19- 4/ 20- 2..

Facebook Comments
admin

Leave a Reply