Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 26)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 26)

Đáp án: 1- 1/ 2- 3/ 3- 2/ 4- 3/ 5- 1/ 6- 4/ 7- 4/ 8- 2/ 9- 2/ 10- 2/ 11- 3/ 12- 2/ 13- 2/ 14- 4/ 15- 4/ 16- 3/ 17- 1/ 18- 3/ 19- 4/ 20- 1.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply