Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 27)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 27)

Đáp án: 1- 3/ 2- 3/ 3- 4/ 4- 3/ 5- 4/ 6- 1/ 7- 4/ 8- 3/ 9- 1/ 10- 2/ 11- 2/ 12- 1/ 13- 4/ 14- 2/ 15- 3/ 16- 2/ 17- 3/ 18- 4/ 19- 2/ 20- 2.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply