Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 28)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 28)

Đáp án: 1- 1/ 2- 4/ 3- 4/ 4- 2/ 5- 2/ 6- 3/ 7- 1/ 8- 1/ 9- 1/ 10- 2/ 11- 1/ 12- 1/ 13- 4/ 14- 3/ 15- 3/ 16- 1/ 17- 4/ 18- 2/ 19- 3/ 20- 2.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply