Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 29)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 29)

Đáp án: 1- 4/ 2- 1/ 3- 2/ 4- 3/ 5- 2/ 6- 3/ 7- 3/ 8- 1/ 9- 1/ 10- 4/ 11- 4/ 12- 3/ 13- 2/ 14- 2/ 15- 2/ 16- 1/ 17- 3/ 18- 1/ 19- 3/ 20- 1.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply