Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 30)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 30)

Đáp án: 1- 2/ 2- 1/ 3- 2/ 4- 3/ 5- 2/ 6- 4/ 7- 3/ 8- 3/ 9- 4/ 10- 3/ 11- 4/ 12- 4/ 13- 1/ 14- 2/ 15- 2/ 16- 3/ 17- 2/ 18- 1/ 19- 4/ 20- 2.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply