Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 31)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 31)

Đáp án: 1- 1/ 2- 1/ 3- 2/ 4- 2/ 5- 2/ 6- 3/ 7- 1/ 8- 4/ 9- 3/ 10- 4/ 11- 3/ 12- 4/ 13- 4/ 14- 2/ 15- 1/ 16- 3/ 17- 4/ 18- 4/ 19- 4/ 20- 2.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply