Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 32)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 32)

Đáp án: 1- 3/ 2- 4/ 3- 3/ 4- 2/ 5- 1/ 6- 2/ 7- 2/ 8- 3/ 9- 1/ 10- 1/ 11- 3/ 12- 2/ 13- 3/ 14- 3/ 15- 2/ 16- 2/ 17- 2/ 18- 1/ 19- 4/ 20- 4.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply