Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 33)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 33)

Đáp án: 1- 4/ 2- 3/ 3- 2/ 4- 1/ 5- 1/ 6- 3/ 7- 4/ 8- 3/ 9- 2/ 10- 2/ 11- 4/ 12- 4/ 13- 1/ 14- 1/ 15- 2/ 16- 1/ 17- 2/ 18- 3/ 19- 3/ 20- 2.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply