Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 35)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 35)

Đáp án: 1- 4/ 2- 2/ 3- 1/ 4- 4/ 5- 1/ 6- 1/ 7- 3/ 8- 2/ 9- 2/ 10- 1/ 11- 3/ 12- 2/ 13- 3/ 14- 1/ 15- 3/ 16- 1/ 17- 4/ 18- 3/ 19- 2/ 20- 3.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply