Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 41)

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 41)

Đáp án: 1- 4/  2- 4/   3- 3/  4- 2/  5- 3/  6- 2/  7- 3/  8- 3/  9- 4/  10- 3/  11- 3/  12- 2/   13- 2/  14- 2/  15- 1/  16- 2/  17- 1/  18- 2/  19- 3/  20- 2.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply