Đề luyện thi eps topik (đề 1)

Đề luyện thi eps topik (đề 1)

Đáp án: 1- 2/  2- 2/   3- 3/  4- 2/  5- 2/  6- 3/  7- 2/  8- 3/  9- 4/  10- 3/  11- 2/  12- 2/   13- 1/  14- 3/  15- 3/  16- 3/  17- 3/  18- 4/  19- 2/  20- 3.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply