Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2021-2022 (Đề 2)

Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2021-2022 (Đề 2)

Đáp án: 1 – 1/ 2 – 3/ 3 – 3/ 4 – 4/ 5 – 3/ 6 – 4/ 7 – 2/ 8 – 4/ 9 – 2/ 10 – 3/ 11 – 2/ 12 – 2/ 13 – 2/ 14 – 3/ 15 – 4/ 16 – 1/ 17 – 1/ 18 – 4/ 19 – 3/ 20 – 2.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply