Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2021-2022 (Đề 3)

Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2021-2022 (Đề 3)

Đáp án: 1 – 3/ 2 – 2/ 3 – 4/ 4 – 2/ 5 – 3/ 6 – 4/ 7 – 1/ 8 – 3/ 9 – 4/ 10 – 3/ 11 – 4/ 12 – 2/ 13 – 2/ 14 – 2/ 15 – 3/ 16 – 3/ 17 – 4/ 18 – 4/ 19 – 2/ 20 – 3.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply