Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2021 (giải đề 2/2021)

Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2021 (giải đề 2/2021)

Link giải đề youtube: https://youtu.be/dsSVg51rHY8

Link giải đề youtube: https://youtu.be/dsSVg51rHY8

Đáp án: 1 – 3/ 2 – 3/ 3 – 3/ 4 – 4/ 5 – 2/ 6 – 2/ 7 – 4/ 8 – 3/ 9 – 1/ 10 – 4/ 11 – 2/ 12 – 2/ 13 – 2/ 14 – 3/ 15 – 1/ 16 – 2/ 17 – 4/ 18 – 2/ 19 – 4/ 20 – 4.

Facebook Comments
admin

Leave a Reply